Fio API – PHP třída – verze 2.2 – stahování transakcí

Přejít na zadávání transakcí | Changelog | Přejít na hlavní stránku Fio API třídy

Pro připojení této třídy k FIO bance potřebujete token, který získáte v internetovém bankovnictví (Informace o účtu → Správa účtu přes API → Nastavení API).

Chraňte svůj soubor nebo uložená data s konfigurací k API proti jejich zneužití, zejména proti odcizení, okopírování apod. Zneužitím Vašich konfiguračních údajů (zejména tokenu) může jiná osoba předstírat Vaši identitu a zadávat pokyny Vaším jménem či získávat informace o pohybech. Zneužití souboru s konfigurací nebo dat Vám může způsobit škodu.

PHP třída využívá knihovny CURL, SSL a SimpleXML. Bez toho ji na svém serveru nerozjedete (SimpleXML se používá jen pro karetní transakce). Samozřejmostí jsou komentáře jednotlivých metod PHPDoc, díky kterým je použití třídy ještě snazší.

1 Quick start

Stažení transakcí za poslední měsíc.

require_once 'fioapi.class.php';
require_once 'fioapidownload.class.php';

try {
  $fioapi = new FioApi\FioApiDownload('TOKEN');
  $fioapi->downloadByPeriod(new DateTime('-1 month'), new DateTime());

  print_r($fioapi->getTransactions());

} catch (FioApi\FioApiException $e) {
  echo 'Exception '.$e->getCode().': '.$e->getMessage();
}

Vypíše se pole, které obsahuje všechny transakce (pohyby na účtu) za poslední měsíc. Pole vypadá podobně jako toto:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [transactionId] => 3541843462
      [instructionId] => 4066058524
      [date] => DateTime Object
        (
          [date] => 2013-10-05 00:00:00
          [timezone_type] => 3
          [timezone] => Europe/Prague
        )

      [amount] => -100
      [currency] => CZK
      [account] => 1234567890
      [accountName] =>
      [bankCode] => 0100
      [bankName] => Komerční banka a.s.
      [constantSymbol] => 1234
      [variableSymbol] => 1234
      [specificSymbol] =>
      [user_note] => uživatelská identifikace
      [message] =>
      [type] => Bezhotovostní platba
      [performed] =>
      [specification] =>
      [comment] => komentář
      [bic] =>
    )
  [1] => Array
    (
      ...
    )
)

Jednotlivé transakce samozřejmě můžeme procházet:

foreach($fioapi->getTransactions() as $transaction){
  echo($transaction['date']->format('d.m.Y')." ".$transaction['amount']."");
}

2 Spuštění, nastavení třídy

$fioapi = new FioApi\FioApiDownload('TOKEN');

Úprava ve verzi 2.2 – certifikát nemá opodstatnění při stahování transakcí

3 Stažení dat

Pro stažení dat jsou připraveny metody začínající na „download“. Tyto metody data stáhnou, zatím je nevypisují.

3.1 Transakce za určité období

$fioapi->downloadByPeriod(new DateTime('-1 month'), new DateTime());

Pozn.: Není možné zadávat konkrétní čas, bere se v úvahu pouze datum.

3.2 Transakce od posledního stažení (nebo od zarážky – viz dále)

$fioapi->downloadLast();

3.3 Výpis z účtu

$fioapi->downloadStatement(2014, 2);

3.4 Karetní transakce

$fioapi->downloadMerchant(new DateTime('-1 month'), new DateTime());

Pozn.: Není možné zadávat konkrétní čas, bere se v úvahu pouze datum. Získaná data v hlavičce i v getTransactions mají trochu jinou strukuru, než pohyby na účtu – vysvětleno dále

3.5 Číslo posledního vytvořeného oficiálního výpisu

$fioapi->downloadLastStatement();

Pozn.: Data získáte v hlavičce (dále), po této metodě již nevoláte getTransactions()

4 Získání dat

Metody začínající na „get“ vrací stažená data. Tyto metody volejte až po stažení dat, jinak se logicky nic nevrátí (tedy vrátí se prázdný Array()).

4.1 Výpis hlavičky

$header=$fioapi->getHeader();

Výsledkem je pole v následující struktuře. Podrobné vysvětlivky jsou na konci této stránky.

4.1.1 Hlavička pro pohyby na účtu

Týká se metod downloadByPeriod, downloadLast, downloadStatement

Array
(
  [accountId] => 1234567890
  [bankId] => 2010
  [currency] => CZK
  [iban] => CZ12345678901234567890
  [bic] => FIOBCZPPXXX
  [openingBalance] => 1000.25
  [closingBalance] => 2000.35
  [dateStart] => DateTime Object
    (
      [date] => 2013-09-13 00:00:00
      [timezone_type] => 3
      [timezone] => Europe/Prague
    )
  [dateEnd] => DateTime Object
    (
      [date] => 2014-02-13 00:00:00
      [timezone_type] => 3
      [timezone] => Europe/Prague
    )
  [yearList] =>
  [idList] =>
  [idFrom] => 3537322837
  [idTo] => 3572047687
  [idLastDownload] =>
)

4.1.2 Hlavička pro karetní transakce

Týká se metody downloadMerchant

Array
(
  [accountId] => 1234567890
  [bankId] => 2010
  [currency] => CZK
  [iban] => CZ5020100000002900072500
  [bic] => FIOBCZPPXXX
  [dateStart] => DateTime Object
    (
      [date] => 2019-07-13 00:00:00.000000
      [timezone_type] => 3
      [timezone] => Europe/Prague
    )

  [dateEnd] => DateTime Object
    (
      [date] => 2020-07-13 00:00:00.000000
      [timezone_type] => 3
      [timezone] => Europe/Prague
    )

)

4.1.3 Hlavička pro číslo posledního vytvořeného oficiálního výpisu

Týká se metody downloadLastSta­tement

Array
(
  [yearList] => 2020
  [idList] => 1
)

4.2 Výpis pohybů na účtu a karetních transakcí

$header=$fioapi->getTransactions();

4.2.1 Výpis pohybů na účtu

Týká se metod downloadByPeriod, downloadLast, downloadStatement
Podrobné vysvětlivky jsou na konci této stránky.

Array
(
  [0] => Array
    (
      [transactionId] => 3541843462
      [instructionId] => 4066058524
      [date] => DateTime Object
        (
          [date] => 2013-10-05 00:00:00
          [timezone_type] => 3
          [timezone] => Europe/Prague
        )

      [amount] => -100
      [currency] => CZK
      [account] => 1234567890
      [accountName] =>
      [bankCode] => 0100
      [bankName] => Komerční banka a.s.
      [constantSymbol] => 1234
      [variableSymbol] => 1234
      [specificSymbol] =>
      [user_note] => uživatelská identifikace
      [message] =>
      [type] => Bezhotovostní platba
      [performed] =>
      [specification] =>
      [comment] => komentář
      [bic] =>
    )
  [1] => Array
    (
      ...
    )
)

4.2.2 Zjednodušený výpis pohybů na účtu

Týká se metod downloadByPeriod, downloadLast, downloadStatement

Výpis pouze některých (zadefinovaných) hodnot každé transakce.

$header=$fioapi->getTransactionsSimple();

Výstupem je pole:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [amount] => 29
      [currency] => CZK
      [variableSymbol] =>
    )

  [1] => Array
    (
      ...
    )

K čemu to je dobré? Můžete jednoduše kontrolovat, zda byla nějaká platba připsána na účet:

$order=array('amount'=>79,'currency'=>'CZK','variableSymbol'=>368228316);

if(in_array($order,$fioapi->getTransactionsSimple())){
  echo('zaplaceno');
}

Výchozí nastavení je, že jsou v tomto zjednodušeném výpisu částka, měna a variabilní symbol. Toto můžete změnit metodou, kterou volejte ideálně před stažením dat:

$fioapi->setArraySimple(array('amount','date'));

4.2.3 Výpis karetních transakcí

Podrobné vysvětlivky jsou na konci této stránky.

Array
(
  [0] => Array
    (
      [operationId] => 8216165940
      [orderId] => 9277937165
      [date] => DateTime Object
        (
          [date] => 2020-10-05 00:00:00
          [timezone_type] => 3
          [timezone] => Europe/Prague
        )
      [amount] => 4700
      [note] =>
      [branchName] => Provozovna Ječná
      [transactionId] => 28
      [deviceId] => 00203O999999 1
      [transactionDateTime] => DateTime Object
        (
          [date] => 2020-10-05 15:01:00
          [timezone_type] => 3
          [timezone] => Europe/Prague
        )
      [autorizationNumber] => 997476
      [cardNumber] => 553553******5553
      [transactionAmount] => 200
      [transactionCurrency] => CZK
      [type] => ON_US
      [cardIssuer] => MASTERCARD
      [totalFees] => 20
      [fioFee] => 5
      [interchangeFee] => 5
      [cardAsosiationFee] => 10
      [settlement] => true
      [settlementDate] => DateTime Object
        (
          [date] => 2020-10-05 00:00:00
          [timezone_type] => 3
          [timezone] => Europe/Prague
        )
    )
  [1] => Array
    (
      ...
    )
)

5 Nastavení zarážky

Nastavení zarážky slouží k označení transakce nebo dne, od kterého se budou stahovat transakce metodou downloadLast().

5.1 Zarážka na ID transakce

Označuje ID transakce, které bylo jako poslední úspěšně zpracováno při předchozím zpracování. Při následném použití metody downloadLast() se stáhnou transakce, které následují po označené transakci.

$fioapi->setLastId(1234567);

5.2 Zarážka na datum

Označuje první den, které nebyl úspěšně zpracován. Při následném použití metody downloadLast() se stáhnou transakce, které proběhly v označený den a v následující dny.

$fioapi->setLastDate(new DateTime('-1 day'));

6 Výjimky

Výjimky odchytávejte přes FioApi\FioApi­Exception. Častou výjimkou je časté stahování/zadávání transakcí. FIO banka umožňuje přístup do API s jedním tokenem pouze každých 30 sekund.

Seznam možný výjimek (ve formátu „kód: zpráva“)
2: No server response.
5: setArraySimple(): Param is not array.
6: setArraySimple(): You can use only values, which are predefined (see documentation or top of FioApiDownload class).
409: You can download or upload transactions with same token only every 30 seconds.
404: The requested resource is not available. Maybe some problem with Internet banking.
500: Internal Error. There is probably a wrong token.

7 Řetězení metod

Metody můžete řetězit. Např.

print_r($fioapi->setLastId(3537322837)->downloadLast()->getTransactionsSimple());

8 Vysvětlení proměnných z výpisu

8.1 Hlavička

proměnná popis příklad
accountId číslo účtu 1234562
bankId číslo banky 2010
currency měna účtu dle standardu ISO 4217 CZK
iban mezinárodní číslo bankovního účtu dle standardu ISO 13616 CZ78201000000­00001234562
bic bankovní identifikační kód dle standardu ISO 9362 FIOBCZPPXXX
openingBalance počáteční zůstatek na účtu na počátku zvoleného období 123.20
closingBalance konečný zůstatek na účtu na konci zvoleného období 123.22
dateStart počátek zvoleného období objekt Datetime()
dateEnd konec zvoleného období objekt Datetime()
yearList rok zvoleného výpisu 2012
idList číslo zvoleného výpisu 1
idFrom číslo prvního pohybu v daném výběru 1158152824
idTo číslo posledního pohybu v daném výběru 1158152824
idLastDownload číslo posledního úspěšně staženého pohybu 1158152824

Podrobnější informace o formátu najdete na https://www.fio.cz/…ovnictvi.pdf

8.2 Pohyby na účtu

proměnná popis příklad
transactionId jedinečné číslo ID pohybu 1158152824
instructionId číslo příkazu 2102382863
date datum pohybu objekt Datetime
amount velikost přijaté/odeslané částky 12225.25
currency měna přijaté /odeslané částky dle standardu ISO 4217 EUR
account číslo protiúčtu 2212–2000000699
accountName název protiúčtu Béďa Trávníček
bankCode číslo banky protiúčtu 2010
bankName název banky protiúčtu Fio banka, a.s.
constantSymbol konstantní symbol 0558
variableSymbol variabilní symbol 1234567890
specificSymbol specifický symbol 1234567890
user_note uživatelská identifikace Nákup: PENNY MARKET s.r.o., Jaromer, CZ
message zpráva pro příjemce Libovolný text, který se zobrazí příjemci platby
type typ operace Platba převodem uvnitř banky
performed oprávněná osoba, která zadala příkaz Béďa Trávníček
specification upřesňující informace k pohybu. Zpravidla to bývá kurz 15.90 EUR
comment upřesňující informace Hračky pro děti v PENNY MARKET
bic bankovní identifikační kód banky protiúčtu dle standardu ISO 9362 UNCRITMMXXX

Podrobnější informace o formátu najdete na https://www.fio.cz/…ovnictvi.pdf

8.3 Karetní transakce

proměnná popis příklad
operationId jedinečné číslo pohybu karetní transakce 8216165940
orderId jedinečné číslo příkazu karetní transakce 9277937165
date datum provedení objekt Datetime
amount suma transakcí v hromadné dávce 4700
note poznámka – upřesňující informace o transakci Zaúčtování POS terminálů MasterCard, Operace ON-US
branchName identifikace pobočky Provozovna Ječná
transactionId jedinečné identifikační číslo transakce 28
deviceId číslo zařízení – identifikace platebního terminálu/brány 00203O999999 1
transactionDateTime datum a čas transakce objekt Datetime
autorizationNumber jedinečné autorizační číslo transakce 997476
cardNumber číslo karty ve zkráceném tvaru 553553******5553
transactionAmount objem dané transakce 200
transactionCurrency měna transakce dle standardu ISO 4217 CZK
type typ transakce, ON_US – kartou Fio / DOMESTIC – českou kartou / FOREIGN – zahraniční kartou ON_US
cardIssuer vystavitel karty MASTERCARD
totalFees celkové poplatek spojený s transakcí 20
fioFee poplatek Fio spojený s transakcí 5
interchangeFee mezibankovní poplatek spojený s transakcí 5
cardAsosiationFee poplatek karetní asociace spojený s transakcí 10
settlement zaúčtování pohybu true/false true
settlementDate datum zaúčtování objekt Datetime

Podrobnější informace o formátu najdete na https://www.fio.cz/…ovnictvi.pdf